Тема: Данъци

Попълване на Декларацията на USN (пълно име - единния данък във връзка с използването на опростена данъчна система) нямат проблеми с използването на онлайн услугата електронно счетоводител Елба?.? Този доклад ...

Данъци - задължителни периодични вноски вбюджети, които плащат като предприемачи - юридически лица и граждани, които са физически лица. Данъци съставляват значителна част от държавните приходи и ...

Както е посочено в претенция 1 член 220 от Данъчния кодекс, ще има право да данък върху недвижимите имоти приспадането на в размер, получена от продажбата на апартамента (ако сте били на собственика по-малко ...

Всяка година данъчната проверка на мястото наместоположение на адреса на активи (например, недвижими имоти) изпраща своя получаване собственици с подробности и сумата на плащането. Ако по някаква причина ...

Ако счетоводство дори опитексперти могат да правят грешки. В този случай, регламентът предвижда специален алгоритъм за коригиране на неточности в зависимост от обстоятелствата, при които е ...

Всички обекти, които привличат работници по трудов договор са задължени да се регистрират с Фонда за социално осигуряване и заплащането застрахователните премии. Това може да стане чрез спестовна банка на терминала с помощта на картата ...

Задължителното и безвъзмездно плащане, посоченаДанъците, плащани за фирми и физически лица за целите на финансиране на държавни или общински образователни институции. срокове за плащане на данъци, се уреждат от разпоредбите на Данъчния кодекс ...

Данъчното законодателство предвиждаправо на гражданите да получават обезщетения при данъка върху доходите на физическите лица - приспадане имот за закупуване на жилища, социални облекчения за медицинско лечение, собственото си обучение и ...

С развитието на предприемачеството и бизнесдейности, които са официално разрешени в края на 80-те години, запазвайки съществуващите фирми и предприемачи се превърна в един от най-спешните задачи, които стоят пред в ...

Най-лесният начин за попълване на формуляра за деклариране3NDFL - използвайте програмата "Декларация". Така ще избегнете технически грешки и да се сведе до минимум вероятността от действителните. В допълнение, размерът на данъка ...

Всяка компания в нормалния ход на стопанска дейностсе стремят да намалят разходите чрез намаляване на данъчните плащания. Намаляване на данъка може да бъде чрез намаляване на размера на данъчната основа. За да направите това, има редица начини, ...

Брак, разбира се, събитието е приятен, а вие може да се поздрави с промяната на статута и име. Но промяната на името е свързано и необходимостта от подмяна на някои от документите. Вие ще трябва да издаде нов паспорт ...

Подаване на данъчни отчети за времетоНие задължава всички работодатели, включително и тези, които работят в отчетния период не са извършени. Това се отнася за всички отчетни документи, предвидени в рамките на опростената система ...